Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för behandling av Baurocs webbshops personuppgifter är Nordisk Fasad Konstruktion AB (org. nr. 556952-8010, adress Norra Stånggatan 7, 58273 Linköping.
Alla personuppgifter som skickas till den personuppgiftsansvarige är skyddade och betraktas som konfidentiell information.

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Den personuppgiftsansvarige samlar följande personuppgifter:

  • namn, telefonnummer och e-postadress
  • leveransadress
  • kostnaden för köpta varor och tjänster och betalningsuppgifter (köphistorik)
  • webbshopanvändarens IP-adress

 

I VILKA SYFTEN BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER

Alla personuppgifter används för administration av kundbeställnigar, för leverans av beställda varor och för tillhandahållande av kundsupport.

Uppgifter om köphistorik (köpdatum, köpta varor och ders antal, kunduppgifter) används för sammanställning av sålda varor och tjänster samt för analys av kundpreferenser.

Webbshopanvändarens IP-adress eller andra elektroniska identifikatorer behandlas för tillhandahållande av webbshoppens tjänster i informationssamhället och för webbstatistik.

RÄTTSLIG GRUND

Vid behandling av personuppgifter följs svenska och EU:s lagar och föreskrifter.

All behandling av personuppgifter sker i syfte att kunna fullgöra avtalet som ingåtts med kunden. Personuppgifter behandlas även i syfte att kunna uppfylla andra juridiska skyldigheter (såsom redovisningsskyldighet och lösning av konsumenttvister).

TILL VILKA MOTTAGARE ÖVERFÖRS PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter överförs till webbshoppens kundsupport för administration av köp och köphistorik samt för lösning av kundproblem.

Kundens namn, telefonnummer och e-postadress överförs till den fraktleverantör som kunden har valt. Om kunden har valt leverans med bud överförs även kundens leveransadress förutom ovan angivna kontaktuppgifter.

Webbshoppens redovisning handhas av en extern tjänsteleverantör. Till tjänsteleverantören överförs nödvändiga personuppgifter för redovisning.

Personuppgifter kan även överföras till tillhandahållare av IT-tjänster om det är nödvändigt för säkerställande av webbshoppens funktioner eller datahosting.

SÄKERHET OCH ÅTKOMST TILL UPPGIFTER

Personuppgifter lagras i https://www.shoproller.com servrar som ligger i territoriet av EU:s medlemsländer eller EES-länder. Uppgifter kan överföras till tredjeland vars dataskyddsnivå har bedömts som adekvat av europeiska kommissionen samt till sådana företag i USA som har anslutit sig till dataskyddsavtalet Privacy Shield.

Webbshoppens anställda har åtkomst till personuppgifter för att kunna lösa tekniska frågor kring webbshoppens användning och tillhandahålla kundsupport.

All datakommunikation mellan kunden och banker är krypterad. Databehandlare saknar åtkomst till kundens konfidentiella bank- och betalkortsuppgifter.

Webbshoppen vidtar lämpliga fysiska, organisatoriska och infoteknologiska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller från obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till uppgifterna.

Överföring av personuppgifter till Webbshoppens personuppgiftsbiträden (t.ex. tillhandahållare av frakttjänster och datahosting) sker utifrån de avtal som ingåtts mellan webbshoppen och personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är förpliktade att vidta lämpliga skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter.

TILLGÅNG TILL OCH RÄTTELSE AV PERSONUPPGIFTER

Den registrerade har tillgång till och kan ändra sina uppgifter genom webbshoppens användarprofil. Om ett köpe har genomförts utan användning av ett användarkonto har den registrerade tillgång till sina personuppgifter genom kundsupporten.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om personuppgifter behandlas utifrån kundens samtycke har kunden rätt att återkalla sitt amtycke genom att kontakta kundsupporten via e-post.

LAGRING

När ett kundkonto i Webbshoppen avslutas raderas alla personuppgifter förutom om sådana uppgifter måste lagras av redovisningsskäl eller för lösning av konsumenttvister.

Om ett köp har genomförts utan användning av ett kundkonto lagras uppgifter om köphistorik i tre år.

Vid tvister som rör betalningar och konsumentfrågor lagras personuppgifter tills fordran är reglerad eller tills preskriptionstiden har löpt ut.

De personuppgifter som behövs för redovisning lagras i sju år.

RADERING

Den registrerade kan få sina personuppgifter raderade genom att kontakta kundsupporten via e-post. Begäran om radering av personuppgifter besvaras senast inom en månad för en närmare precisering av uppgiftsperioden.

MARKNADSFÖRINGSMEDDELANDEN

E-postadressen och telefonnumret används för direkt marknadsföring endast i fall kunden har gett sitt samtycke till det.

KONTAKT

Vid frågor om behandling av personuppgifter vänligen kontakta Säljaren.